பந்துக்களில்லாப் பந்துகள்!!

பந்துக்களில்லாப் பந்துகள்!!    
ஆக்கம்: feedback@tamiloviam.com (கவிஞர். இமாம் கவுஸ் மொய்தீன | April 4, 2008, 4:50 am

பகுப்புகள்: கவிதை