பண்டைய நாழிகை காட்டிகள்

பண்டைய நாழிகை காட்டிகள்    
ஆக்கம்: patriciatrichy@yahoo.co .in(ரிஷியா) | February 20, 2010, 12:00 am

ஆங்கிலத்தில் Water Clock எனப்படும் கருவியைத் தமிழர்கள் சங்க காலத்திலேயே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு