பணம் பண்ணலாம் வாங்க..

பணம் பண்ணலாம் வாங்க..    
ஆக்கம்: பகீ | August 9, 2007, 8:08 am

புளொக்கரில் அல்லது இலவச வேர்ட்பிரஸில் பதிவு வைத்திருப்பவர்கள் தனித்தளம் ஒன்றிற்கு போகாமல் இருப்பதற்கு பணமும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். (அதற்குரிய பணம் மிகச்சிறிதளவாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்