பஞ்சாப் கலவரங்கள்

பஞ்சாப் கலவரங்கள்    
ஆக்கம்: Badri | May 19, 2007, 6:35 am

சீக்கியர்களின் தலைமைப்பீடம் அகால் தக்த். அவர்கள்தான் சீக்கிய மதத்தைக் கட்டிக் காப்பவர்கள். சீக்கிய மதம் பரவியிருக்கும் மாநிலங்களில் டேரா சச்சா சவுதா (உண்மையான தொழில்) எனும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »