நாட்டுப்புறவியல்

நாட்டுப்புறவியல்    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | January 13, 2007, 12:34 pm

மாந்த குல வரலாற்றில் மொழி முதன்மை இடம்பெறுகிறது. அம்மொழி செய்திகளைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் கருவியாக அமைவதுடன் பேசப்படும் மக்களின் பண்பாடு, நாகரிகம், அறிவுத்துறை வளர்ச்சிகளையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பண்பாடு