நல்லதொரு வீணை நீயடி...உனை நலம் கெட புழுதியில் எறிந்தது யார்