நற்றிணை உரையாசிரியர் பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர்(10.09.1862 -30.07.1914)

நற்றிணை உரையாசிரியர் பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர்(10.09.1862 -30.07.191...    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | August 30, 2007, 12:59 pm

பழந்தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறையை அறிவதற்குப் பெருந்துணைபுரிவன சங்கநூல்களாகும்.இச்சங்க நூல்களில் ஒன்று நற்றிணை.இந்நூல் தமிழர்தம் அகவாழ்க்கையைக்கூறுவதோடு அமையாமல் பல்வேறு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் வரலாறு