நமது உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் - மாற்றம் தேவை!

நமது உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் - மாற்றம் தேவை!    
ஆக்கம்: நம்பி.பா. | November 25, 2008, 4:33 am

நமது உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் - மாற்றம் தேவை! வேகமும் விவேகமும் இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறை, நமது 15-20 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வாழ்க்கை முறையை விடவும், ஒரு தலைமுறைக்கு முந்தைய வாழ்க்கை முறையை விடவும் பெரிதும் வேறுபட்டுள்ளதென்பதில் சந்தேகமில்லை. உடலுழைப்புக்கான தேவை இயந்திர மயமாக்கத்தால் குறைந்து விட்டிருக்கிறது. பெரும்பாலான வீடுகளில் பெண்களுக்கான வேலைகளில் பலவற்றை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு நலவாழ்வு