தேன் கூடு(பாகம் IV)

தேன் கூடு(பாகம் IV)    
ஆக்கம்: காண்டீபன் | July 18, 2008, 5:24 am

தேனீக்கள் தேன் கூட்டில் கூட்டமாக வாழும்.இந்த தேன் கூடு (தேன் வதை) இலேசானதும், அறுகோண வடிவமுடைய பல அறைகளாலானது.இவ் அறுகோண அமைப்பு மிகவும் உறுதியானது.இதனாலே தான் ஆகாய விமானங்களில் தேன்வதை போன்ற அமைப்பில் தயாரிக்கப்பட்ட அலுமினிய வலைச்சட்டகம் ஆகாய விமான உடலின் தகடுகளுக்கிடையில் இடப்பட்டுள்ளது.இதனால் ஆகாய விமானங்கள் உறுதியாகவும் இலேசானதாகவும் வெப்பத்தைத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்