தேடிப் பிடி(த்)தேன் தமிழை! - வழக்கொழிந்த சொற்கள்

தேடிப் பிடி(த்)தேன் தமிழை! - வழக்கொழிந்த சொற்கள்    
ஆக்கம்: ஜோதிபாரதி | February 13, 2009, 4:03 pm

தேடிப் பிடி(த்)தேன் தமிழை! - வழக்கொழிந்த சொற்கள் வழக்கொழிந்த சொற்கள் என்னும் தொடர் பதிவில் ஐக்கியப்படுத்தி என்னையும் அந்த ஜோதியில் கலக்க வைத்தது வேறு யாரும் அல்ல, ஒரு வண்ணத்துப் பூச்சி. இந்த வண்ணத்துப் பூச்சிக்குப் பல பரிணாமங்கள் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். இதுவரை இது போன்ற வண்ணத்துப் பூச்சியை நான் பாத்ததில்லை. ஆம், இந்த வண்ணத்துப் பூச்சியைக் கூட நான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்