தீப ஆவலி - மற்றும் பெரியார் !

தீப ஆவலி - மற்றும் பெரியார் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | October 24, 2007, 9:13 am

தீபம் அல்லது தீப என்ற வடசொல்லின் மூலம் 'தீ' என்ற தனித்தமிழ் சொல். அதாவது தீ > தீப என்று வடமொழியாகி மீண்டும் தமிழ்படுத்த தீபம் என்று திரிந்து வந்திருக்கிறது. விளக்குத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »