திருப்பல்லாண்டு - பாடல் 9

திருப்பல்லாண்டு - பாடல் 9    
ஆக்கம்: தமிழ் | June 21, 2009, 4:39 pm

திருப்பல்லாண்டு பாடல் - 9உடுத்துக் களைந்த நின் பீதகவாடையுடுத்துக் கலத்ததுண்டு*தொடுத்த துழாய் மலர் சூடிக்களைந்தன சூடும் இத்தொண்டர்களோம்*விடுத்த திசைக் கருமம் திருத்தித் திருவோணத் திருவிழாவில்*படுத்த பைந்நாகணைப் பள்ளி கொண்டானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே.பொருள்:உடுத்துக் களைந்த நின் பீதகவாடை யுடுத்துக் கலத்ததுண்டு - இறைவா! எம்பெருமானே! நீ உடுத்துக் களைந்த, உன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்