திசைகள் - 5

திசைகள் - 5    
ஆக்கம்: இராம.கி | March 15, 2009, 12:17 pm

அடுத்து, மேற்குத் திசையைப் பார்ப்போம். .மேக்கு, பச்சிமம், குடக்கு, இவை மேற்கேவாருணம், பிரத்தியக்கும், அதுவே.என்று பிங்கலம் கூறும் சொற்களை அகரவரிசைப் படுத்தினால் ”குடக்கு, பச்சிமம், பிரத்தியக்கு, மேற்கு (மேக்கு இதன் பேச்சுவழக்குச் சொல்லே), வாருணம்” என்று அமையும். இவற்றில் இரண்டு சொற்கள் நல்ல தமிழ் (குடக்கு, மேற்கு), இரண்டு சொற்கள் தமிழ்த் திரிவு (பச்சிமம், வாருணம்), ஒன்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்