தாலி - 5

தாலி - 5    
ஆக்கம்: இராம.கி | July 3, 2007, 6:15 am

தாலி என்ற சொல்லிற்குப் பலரும் "மணமகளுக்குத் திருமணத்தில் மணமகன் அணிவிக்கும் கலன்" என்றே விதப்பாகப் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் அது மட்டுமே பொருட்பாடல்ல; வேறு சிலவும் இந்தச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் வரலாறு பண்பாடு