தாலி - 3

தாலி - 3    
ஆக்கம்: இராம.கி | June 15, 2007, 4:24 pm

சரி, மஞ்சள் என்ற கருத்துப் புரிகிறது, மஞ்சட்பொருள் திருமணத்தில் எப்பொழுது வந்தது? முன்னே சொன்னது போல், இந்தக் காலத்தில் நாம் காணும் தாலிகட்டுப் பழக்கம் தமிழருள் எப்போது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் பண்பாடு