தலைப்புச் செய்திகள்... - கவிதை

தலைப்புச் செய்திகள்... - கவிதை    
ஆக்கம்: குட்டிபிசாசு | May 20, 2007, 9:57 am

விஞ்ஞான வளர்ச்சி நஞ்சாகும் பிஞ்சுவிரல்கள்ஆயிரம்கோடியில் அணுசோதனைஅன்னமின்றி திண்ணைவாசிகள்மாற்றானுக்குச் சலுகைகள் மைந்தனுக்குச் சிலுவைகள்இயற்கையின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் கவிதை