தற்கொலை செய்ய இருந்த
மின் விசிறியிலிருந்து வெளியேறுகின்றன

தற்கொலை செய்ய இருந்த மின் விசிறியிலிருந்து வெளியேறுகின்றன    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | November 28, 2007, 6:34 pm

தற்கொலை செய்ய இருந்தமின் விசிறியிலிருந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை