தமிழ்ப் புள்ளிக் கோட்பாடும் பெருமையும்

தமிழ்ப் புள்ளிக் கோட்பாடும் பெருமையும்    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | April 2, 2008, 2:02 am

யூனிக்கோட் 5.1 ஏப்ரல் நான்காம் தேதியில் இருந்து இயங்கவுள்ளது. அதில் உள்ள எழுத்துக்கள்:http://www.unicode.org/Public/5.1.0/ucd/NamesList.txtவங்காளியில் கண்ட-எழுத்து (த்):தமிழ் தவிர, மற்ற இந்திய மொழி இலக்கணங்களில் தனி மெய்யெழுத்துக்களுக்குப் பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை. இந்தியில் மெய்களை அங்கே ஹல்லந்தம் என்பர். ஆனால் அதற்கு இலக்கணத்தில் அடிப்படையாக அங்கே பார்த்தால் காணோம். தனி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ்