தமிழ்க்கடல்!

தமிழ்க்கடல்!    
ஆக்கம்: ஷைலஜா | April 13, 2008, 3:11 am

மொழிகள் பலவற்றில் ஒருபொருட்பலசொற்கள் அமைந்துள்ளன.தமிழ்மொழியில் ஒருபொருட்பலசொற்கள்(பெயர்கள்) மிகுந்தே இருக்கின்றன.அவையாவும் பொதுப்பெயரில் ஒத்து இருந்தாலும் சிறப்புப்பொருளில் தனிதனிக்கருத்தை உணர்த்துகின்றன.கடல் எனும் சொல்லினை எடுத்துக்கொள்வோம்..கடற்படை கடற்செலவு கடல் வணிகம் முத்துக்குளித்தல் கடலில் மீன் பிடித்தல் கடல்விளையாட்டு ஆகியவைகளில் தமிழ் மக்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்