தமிழ் வழக்காடு மொழியாகலாம், ஆனால்...

தமிழ் வழக்காடு மொழியாகலாம், ஆனால்...    
ஆக்கம்: Prabhu Rajadurai | June 24, 2010, 3:54 pm

‘உயர்நீதிமன்றத்தில் ஏன் தமிழ் வழக்காடு மொழியாக வேண்டும்’ என்ற கேள்விக்கு ஏன் இருக்கக் கூடாது என்பதுதான் பதிலாக இருக்க முடியும். ஏனெனில் தமிழ் இங்கு பேசப்படும் மொழியாகவும், அலுவல் மொழியாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில், வழக்காடு மொழியாகவும் இருப்பதுதான் இயல்பானது.ஆங்கிலம் வழக்காடு மொழியாக தமிழகத்தில் இருப்பதுதான் விதியினை மீறிய செயல். அந்த விதிவிலக்கிற்கான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: