தமிழ் மென்பொருளுக்கு ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சம் பரிசு!!

தமிழ் மென்பொருளுக்கு ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சம் பரிசு!!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | February 22, 2008, 11:48 am

”த‌மி‌ழி‌ல் ‌சிற‌ந்த மெ‌ன்பொருளை உருவா‌க்குபவ‌ர்களு‌க்கு ரூ.1 ல‌ட்ச‌ம் ப‌ரிசாக வழ‌‌ங்க‌ப்படு‌ம்” எ‌ன்று த‌மிழக அரசு அ‌றி‌வி‌த்து‌ள்ளது. இ‌ந்த ப‌ரிசை பெறுவத‌ற்கு, த‌மி‌‌ழ் வள‌ர்‌ச்‌சியை கரு‌த்‌தி‌ல் கொ‌‌ண்டு உருவா‌க்க‌ப்‌பட்ட மெ‌ன்பொருளாக இரு‌க்க வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று‌ம் மெ‌ன் பொரு‌‌ள் த‌னி ஒருவராலோ, கூ‌ட்டு முய‌ற்‌சியாலோ அ‌ல்லது ‌‌நிறுவன‌த்தாலோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: