தமிழ் மாணவர்களுக்குத் தமிழில் கலந்துள்ளஅயல்மொழிச் சொற்களை அடையாளம் காட்டல்

தமிழ் மாணவர்களுக்குத் தமிழில் கலந்துள்ளஅயல்மொழிச் சொற்களை அடையாளம் காட...    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | March 31, 2007, 1:39 pm

தமிழ்மொழி பல நூற்றாண்டுக்காலப் பழைமையைக் கொண்டது. தமிழ்மொழியிலிருந்து பல்வேறு மொழிகள் கிளைத்து, வளர்ந்துள்ளதைத் தமிழ்மொழியையும், பிறமொழிகளையும் ஆராய்ந்த மொழியியல் அறிஞர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி