தமிழ் பிராமி

தமிழ் பிராமி    
ஆக்கம்: வினோத் ராஜன் | January 26, 2008, 7:07 am

தமிழ் எழுத பயன்படுத்தப்பட்ட பிராமி எழுத்துக்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை அசோக பிராமியில் இருந்து சில குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகளை கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ் பிராமி தோன்றுவதற்கு முன்பே இன்னொரு எழுத்துமுறை தமிழ் நாட்டில் வழக்கில் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் அசோக பிராமி எழுத்தில் செய்யப்பட்ட சில நுண்ணிய  வேறுபாடுகள் வேறு எழுத்துமுறையினை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் வரலாறு