தமிழ் "பிரவாகம்" குழுமத்தின் போட்டி பற்றிய ஒரு அறிவிப்பு!