தமிழில் ஒப்பாரி இலக்கியம்

தமிழில் ஒப்பாரி இலக்கியம்    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | April 24, 2007, 6:37 pm

தமிழ்மொழி தொன்மைச் சிறப்புடையதாகும். இம்மொழி பேச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்குகளைக் கொண்டது. ஏட்டு இலக்கியம் தோன்றுவதற்கு முன்பே வாய்மொழி இலக்கியம் இம்மொழி பேசும் மக்களிடம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்