தனித் தமிழ் - 3

தனித் தமிழ் - 3    
ஆக்கம்: இராம.கி | February 21, 2007, 9:48 am

இனி "உண்மையில் ஒழுங்காக சம்ஸ்கிருதம் படித்த எந்தத் தமிழ் அறிஞரும் அம்மொழியை வெறுத்ததில்லை, நேசிக்கவே செய்தனர். அருணகிரி நாதர், தாயுமானவர் முதல் மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்