தடை செய்யப்பட்ட தமிழ்நெட் தளத்தைப் பார்வையிட..

தடை செய்யப்பட்ட தமிழ்நெட் தளத்தைப் பார்வையிட..    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 19, 2007, 6:44 pm

தமிழ் நெட் செய்தித்தளம் இலங்கையில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் செய்தியை இந்நேரம் அனைவரும் அறிந்துகொண்டிருப்பீர்கள்.இப்போதைக்கு இலங்கையில் இத்தளத்தை பார்வையிட என்ன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »