ஞானக் குறள்-281

ஞானக் குறள்-281    
ஆக்கம்:  | February 21, 2007, 2:44 am

3. தன்பால் 29. மெய்நெறி (281-290) 281. செல்லல் நிகழல் வருங்கால மூன்றினையுஞ் சொல்லு மவுனத் தொழில். உந்திக்கமலத்தில் செய்யும் ஞானவினையினால் முக்காலத்தையும் அறிந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்