சே, காஸ்ட்ரோ, லெனின் - சில குறிப்புகள்

சே, காஸ்ட்ரோ, லெனின் - சில குறிப்புகள்    
ஆக்கம்: மருதன் | December 13, 2008, 9:34 am

‘...ஒருபக்கம் வெடிமருந்துகள், ஆயுதங்கள். மற்றொரு பக்கம் மருந்துகள். இந்த இரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டுமே நான் சுமந்துசெல்லவேண்டும். இப்படி ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில் நான் மாட்டிக்கொள்வது இது தான் முதல் முறை. நான் இப்போது என்ன செய்யவேண்டும்? ஒரு மருத்துவனாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது ஒரு புரட்சிக்காரனாகவா? இரண்டு பெட்டிகளுமே என் கால்களுக்கு கீழே கிடக்கின்றன. பேசாமல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்