செந்தமிழில் பயணச்சீட்டு - இன்பத்தேன் பாயுதே !!

செந்தமிழில் பயணச்சீட்டு - இன்பத்தேன் பாயுதே !!    
ஆக்கம்: புருனோ Bruno | February 15, 2009, 2:07 pm

தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழக பேரூந்துகளில் தற்சமயம் சிறு கையடக்க மின்பொறி மூலம் பயணச்சீட்டு வழங்கப்படுவதை கவனித்திருப்பீர்கள். இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அந்த பயணச்சீட்டுக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருந்தன. தற்பொழுது நடத்துனர்களுக்கு புதிதாக வழங்கப்படும் இயந்திரங்கள் தமிழில் பயணச்சீட்டு வழங்கும்படி இருக்கிறது. விரைவில் அனைத்து பேரூந்துகளிலும் தமிழில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

செந்தமிழில் பயணச்சீட்டு - இன்பத்தேன் பாயுதே !!    
ஆக்கம்: புருனோ Bruno | February 15, 2009, 1:39 pm

தமிழக அரசு போக்கு வரத்து கழக பேரூந்துகளில் தற்சமயம் சிறு கையடக்க மின்பொறி மூலம் பயணச்சீட்டு வழங்கப்படுவதை கவனித்திருப்பீர்கள். இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அந்த பயணச்சீட்டுக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருந்தன. தற்பொழுது நடத்துனர்களுக்கு புதிதாக வழங்கப்படும் இயந்திரங்கள் தமிழில் பயணச்சீட்டு வழங்கும்படி இருக்கிறது. விரைவில் அனைத்து பேரூந்துகளிலும் தமிழில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்