சு(ட்)ட சு(ட்)ட செய்திதளம் செய்யலாம் ஓடி வாங்கோ!!

சு(ட்)ட சு(ட்)ட செய்திதளம் செய்யலாம் ஓடி வாங்கோ!!    
ஆக்கம்: ஆதித்தன் | May 21, 2008, 5:19 am

செய்தித்தளங்கள் நடத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வகோளாறு உள்ளவரா! கவலையை விடுங்கள் , கொஞ்சம் கற்பனைத்திறம் இருந்தால் மட்டும் போதும். பி.கு : உங்கள் வாசகர்கள் கேனையர்கள் என்கின்ற நினைப்பு கட்டாயம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும்.உதாரணம் :புதினம் இனையதளத்தில் வெளியான இரு வேறு செய்திகளை ,எப்படி ஒன்றாக்கி ஈ.பி.டி.பி நியூஸ் கொஞ்சம் கற்பனையும் சேர்த்து எவ்வாறு தலைப்பு செய்தி ஆக்கி உள்ளது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் ஊடகம்