சியாம் செல்வதுரையின் Cinnamon Gardens, Swimming in the Monsoon Sea, Funny Boy