சிக்கிண்குணியா

சிக்கிண்குணியா    
ஆக்கம்: பகீ | December 25, 2006, 3:56 pm

யாழ்ப்பாணத்தாக்கள் ஒருத்தரையும் விடுறேல்லை பார் எண்டு ஒரு பிடி பிடிச்சுக்கொண்டிருக்கு இந்த சிக்கிண்குணியா. மூண்டு நாளைக்கு முதல் மெதுவா குணங்குறிகள் தெரிஞ்சதுதான் எண்டாலும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்