கொங்கு மண்டல பழக்க வழக்கங்கள்

கொங்கு மண்டல பழக்க வழக்கங்கள்    
ஆக்கம்: ckmayuran | September 7, 2008, 1:07 pm

பழக்கம் என்ற சொல் பழகுதல் அல்லது பயிற்சியாதல் என்ற பொருளில் தமிழில் பண்டு தொட்டுப் பயின்று வந்துள்ளது. பழகு - பழகிய - பழகுதல் பழக்கம் என்ற சொல்லாட்சிகள் இன்றும் உள்ளன. பழகிப்போன செயல், பழக்கம் ஆகின்றது. பழக்கம் தனிமனிதச் செயற்பாடு. இதனைப் பிறரும் பின்பற்ற வாய்ப்புண்டு. பழக்கம் பழக்கம், வழக்கம், பழக்கவழக்கம் என்ற சொல்லாட்சிகள் தமிழரிடையே மிகுதியும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் பண்பாடு