கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானில் மேலும் ஏழு மொழிகள்

கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானில் மேலும் ஏழு மொழிகள்    
ஆக்கம்: பகீ | February 4, 2009, 6:09 pm

இணையத்தில் மொழி மாற்றுவதற்கு மிகவும் இலகுவானதும் இலவசமானதுமான சேவை கூகிள் நிறுவனத்தின் மொழிபெயர்ப்பான் சேவையாகும். இச்சேவையில் இப்போது மேலும் ஏழு மொழிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 1. Albanian (9-13 மில்லியன் மக்கள்) 2. Estonian (1.1 மில்லியன் மக்கள்) 3. Galician (3-4 மில்லியன் மக்கள்) 4. Hungarian (15 மில்லியன் மக்கள்) 5. Maltese (400,000 மக்கள்) 6. Thai (60-65 மில்லியன் மக்கள்) 7. Turkish (63...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: