குழ‌ந்தை இராணுவ‌த்தின‌னின் நினைவுக‌ள்

குழ‌ந்தை இராணுவ‌த்தின‌னின் நினைவுக‌ள்    
ஆக்கம்: டிசே தமிழன் | August 20, 2008, 3:44 pm

A Long way Gone: Memoirs of a Boy Soldier by Ishmael Beahஉல‌க‌ம் அழ‌கிய‌லோடு இருப்ப‌து போன்றே ப‌ல‌வேளைக‌ளில் நிறைந்த‌ குரூர‌ங்க‌ளோடும் சுழ‌ன்ற‌ப‌டியிருக்கின்ற‌து. ந‌‌ம்மில் ப‌ல‌ருக்கு ந‌ம‌க்கு ம‌ட்டுந் தெரிந்த‌து ம‌ட்டுமே 'உல‌க‌ம்' என்ற‌ எண்ண‌மிருக்கிற‌து. அந்த‌ச் சிந்த‌னையான‌து பிற‌ரை/பிற‌தை நாம் புரிந்துகொள்ள‌வும் விள‌ங்கிக்கொள்வ‌த‌ற்குமான‌ வெளியை ஒரு சுவ‌ரைப் போல‌த் த‌டுத்துவிடுகின்ற‌து....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம் புத்தகம்