கிடைக்கிற வாய்ப்பையெல்லாம் தவறவிட்டு
நழுவிக் கொண்...

கிடைக்கிற வாய்ப்பையெல்லாம் தவறவிட்டு நழுவிக் கொண்...    
ஆக்கம்: பாலு மணிமாறன் | June 21, 2007, 3:36 pm

கிடைக்கிற வாய்ப்பையெல்லாம் தவறவிட்டுநழுவிக் கொண்டிருக்கிற வாழ்வின் கவலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை