கிகிகி

கிகிகி    
ஆக்கம்: Thooya | August 13, 2008, 12:29 pm

என்றுமே விலக நினைக்காதஇருவரின் கரங்களில் - அவிழ்க்கமுடியாத விலங்கினை பூட்டிசெல்லும் கடவுளின் முதுகைபார்தெழுகிறது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை