காற்றில் மாசு-7. பங்களிப்பை கணக்கிடுதல்

காற்றில் மாசு-7. பங்களிப்பை கணக்கிடுதல்    
ஆக்கம்: S. Ramanathan | June 24, 2008, 2:31 am

பலவிதமான இடங்களில் இருந்து வரும் மாசுக்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து காற்றில் மாசின் அளவு கூடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கரி அடுப்பில் இருந்து வரும் தூசி, வாகனங்களில் இருந்து வரும் புகை, தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் புகை, வீட்டில் இருந்து வரும் தூசி இவை அனைத்தும் சேர்ந்துதான் மொத்த மாசு அதிகரிக்கிறது. இந்த வகை மாசு தோன்றுமிடம் (Pollution Source) ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எவ்வளவு மாசு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல் அறிவியல்