காற்றில் சறுகாகிவிடு...ஆற்றில் தக்கையாகிவிடு

காற்றில் சறுகாகிவிடு...ஆற்றில் தக்கையாகிவிடு    
ஆக்கம்: கண்மணி | May 14, 2007, 7:09 am

பிரபஞ்சத்தில் எப்போதும் எதையோ தேடியே ஓடிக் கொண்டிருக்கிறோம்.தேடல் என்னவென்று தெரியாமல் தேடியவரை திருப்தியும் அடையாமல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.இந்தத் தேடலில் தொலைந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை