கவிதை : நட்புத் துளிகள்... பாகம்-1

கவிதை : நட்புத் துளிகள்... பாகம்-1    
ஆக்கம்: நிலாரசிகன் | March 17, 2008, 12:10 pm

1.பிரிந்தென்னைசிலுவையில்அறைந்துபோனாய்உயிர்த்தெழுகின்றன உன்ஞாபகங்கள்...2. புள்ளியாக நீமறையும் வரையில்நின்றழுதேன்.புள்ளியில்லாக் கோலமாகமாறிப்போனதுநம் நட்பு.3.நண்பர்கள் பிரியும்பொழுதெல்லாம் அழுகிறான்இறைவன்,மழையுருவில்.4.காரணமின்றி பிரிதலும்பின்னுணர்ந்து தோள்சேர்தலும்நட்பில் மட்டுமேசாத்தியம்.5.தினம் திட்டும் அப்பாவின்வார்த்தைகளைவிடதிட்டாமல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை