கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 1

கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 1    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | December 7, 2007, 8:36 pm

எல்லோரா குகைச்சிற்பங்கள் ! நம்மில் பலரால் வரலாற்று புத்தகத்தில் மட்டுமே படிக்கப்பட்டு மறக்கப்பட்ட இடம். அசோகர் மரம் நட்டார் என்பதோடு, அஜந்தா எல்லோரா சிற்பங்களுக்கு புகழ் போனது என...தொடர்ந்து படிக்கவும் »