கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - இறுதிப்பகுதி

கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - இறுதிப்பகுதி    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | January 15, 2008, 10:36 pm

"கற்களின் காவியம் - எல்லோரா" தொடரை தொடர்ந்து படித்து வந்தவர்களுக்கும் , பின்னூக்(ட்ட)மளித்தவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி . இத்தொடரில் வந்தவை மட்டும் எல்லோரா அல்ல, இதை விடவும் அறிய , அழகிய சிற்பங்கள் இருந்திருக்கலாம், எங்கள் கண்களில் தென்படாமல் போயிருக்கலாம். பலரை இந்த இடங்களுக்கு போக தூண்டுவதே இந்த தொடரின் நோக்கமாக வைத்து முயற்சி செய்தேன். இதன் முந்தைய பகுதிகள் இங்கே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் பயணம்