கந்தர் கலிவெண்பா - 13

கந்தர் கலிவெண்பா - 13    
ஆக்கம்: ஞானவெட்டியான் | July 27, 2008, 7:14 am

மூன்றவத்தையுங் கழற்றி முத்தருடனே யிருத்தி ஆன்றபர முத்தி யடைவித்துத் - தோன்றவரும் யானெனதென் றற்ற இடமே திருவடியா மோனபரா னந்த முடியாக - ஞானம் திருவுருவா இச்சை செயலறிவு கண்ணா அருளதுவே செங்கை யலரா - இருநிலமே சந்நிதியா நிற்குந் தனிச்சுடரே யெவ்வுயிர்க்கும் பின்னமற நின்ற பெருமானே - மின்னுருவம் மூன்றவத்தை = மூன்று அவத்தை (கேவலாவத்தை, சகலாவத்தை, சுந்தாவத்தை) இவைகளை ஆணவ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்