கதைக்கும் கடதாசி

கதைக்கும் கடதாசி    
ஆக்கம்: பகீ | June 6, 2007, 4:40 pm

மத்திய சுவீடன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதியவகையான டிஜிடல் கடதாசியினை உருவாக்கி உள்ளார்கள். இவை தாங்களே பேசக்கூடியவை. இவற்றில் நீங்கள் தொடுவதன் மூலம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம்