கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள்

கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள்    
ஆக்கம்: கல்வெட்டு | October 28, 2010, 4:07 am

வே கமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த இரண்டு மீன்கள். எப்படியாவது தப்பிவிட வேண்டும் என்ற வெறியில். பின்னால் ஒரு பெரிய சுறாமீன் போன்ற ஒன்று அதைப்பிடிக்க வந்து கொண்டிருந்தது. ஒருவழியாக எப்படியோ அந்த இரண்டு மீன்களும் தப்பிவிட்டன. நிம்மதியாக மூச்சுவிட்டாள் என் மகள். புதிதாக வந்துள்ள கரடிக்கு மீன் பிடிக்கவே தெரியவில்லை. அதனைச் சுற்றியுள்ள மற்ற கரடிகள் எல்லாம் சுலபமாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம்