கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம் - 5

கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம் - 5    
ஆக்கம்: இராம.கி | March 29, 2009, 3:08 pm

அடுத்தது மாதவி. இவள் புகார்க் காண்ட முக்கோணத்தின் மூன்றாம் முனை, அதோடு காப்பியத்தையே கிடுக்கும் முனை. இவள் பெயர்க் கரணியம் சொல்ல இரண்டு பகுதிகள் ஆகும். பழந்தமிழிலக்கியம் ஆட்டக்காரியைப் பரத்தை என்று கூறும். [’விறலி’ சற்று வேறுபட்டது.] இந்தச் சொல்லிற்கு இரண்டு பொருட்பாடுகள் உண்டு. முதற் பொருள், பரத்தில் (மேடை) ஆடும் பரத்தை (= மேடைக்காரி) என்பதாகும். நாட்டம், நாட்டியம்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்