கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம் - 4

கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம் - 4    
ஆக்கம்: இராம.கி | March 23, 2009, 12:01 pm

அடுத்து, கோவலன் என்னும் பெயரைப் பார்ப்பதாகச் சொன்னேன். காப்பியம் எங்கணும் கோவலன் என்ற பெயரே, ஒரே ஒரு இடத்தைத் தவிர, பயிலப் படுகிறது; அந்தப் புறனடை அடைக்கலக் காதையில் 93-94 ஆம் வரிகளில் மாடலன் சொல்வதாக வருகிறது. திருத்தகு மாமணிக் கொழுந்துடன் போந்ததுவிருத்தகோ பால நீயென வினவ (93-94) இங்கே ”மாமணிக் கொழுந்து” என்பது கண்ணகியைக் குறிக்கிறது. “விருத்த கோபால” என்பதற்கு ”அறிவால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் இலக்கியம்