கண்களை நம்பாதீர்கள்

கண்களை நம்பாதீர்கள்    
ஆக்கம்: பகீ | April 16, 2007, 7:49 am

கீழே இருக்கின்ற இரண்டு படங்களையும் பாருங்கள். ஒன்று பயங்கரமான முகமாயும் மற்றையது சாதாரண முகமாகவும் தெரிகின்றது. சரி இப்போது ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து ஒரு 8 அடி பின்னால் சென்று திரும்பி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்