கடவுள் உங்கள் முன் தோன்றி ஒரே ஒரு வரம் தருகிறேன் என்றால்....என்ன கேட்பீங்க